Članarina turističkim zajednicama

Članarina turističkim zajednicama

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.
Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice grada ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.
Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.
Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.
Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.
Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.
Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.
Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.
Prema članku 12 Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području grada, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.
Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području grada gdje se obavlja djelatnost,
razredu turističkog mjesta i pripadajućem koeficijentu:

Turistički razred Koeficijent
A (Opatija) 0,16150%
B (Ika) 0,14858%
C (Pobri, Veprinac, Dobreć) 0,12920%
D (Oprić, Poljane) 0,11628%