Upravljanje

 Upravljanje

Turistička zajednica grada Opatija osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Opatiji na adresi Vladimira Nazora 3.
Turistički ured na čelu s direktoricom obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice grada Opatija čine: predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.
 
Obvezatni članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
 
Predsjednik Turističke zajednice grada Opatija
 
Dužnost predsjednika Turističke zajednice grada Opatija obavlja gradonačelnik Opatije gdin Ivo Dujmić.
 
Zadaće predsjednika:
1. predstavlja Zajednicu,
2. saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
4. organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
5. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
6. pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
7. brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
8. potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
9. obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
 
Skupština Turističke zajednice grada Opatija

 
Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.
 
Zadaće Skupštine turističke zajednice:
1. donosi statut turističke zajednice,
2. donosi poslovnik o radu skupštine,
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira skupština,
4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan turističke zajednice i podružnica,
5. donosi godišnje financijsko izvješće turističke zajednice i podružnica,
6. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda,
7. donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ grada Opatija:
 
Liburnia Riviera Hoteli d.d.
Marko Mogorović
Ivan Petrović
Dominik Pažin
Maja Šimunić
Jelena Papeša
Suzana Nalis
Mladen Kapović
Esma Smajić
 
Milenij hoteli d.o.o.
Ranka Gismondi
Ivan Sarajlić
Kristijan Klepač
 
Magnum Opatija d.o.o.
Ksenija Bajivić
 
GH Adriatic d.d.
Grazia Kožul
Radovan Lazić
 
Hotel Miramar
Dorotea Lisak

Hotel Bevanda
Mercedes Serafimova

Mali hoteli 
Hotel Mozart - Abi Shalabi

Privatni iznajmljivači
Mirko Bulić
Vladislav Vivoda

Turističke agencije
Katarina Line - Daniel Huptfeld i Goran Biljaković
Da Riva - Sandra de Jong

Ugostitelji 
Villa Kapetanović - Kruno Kapetanović

Trgovine 
Konzum d.d. - Vesna Vakanjac

Thalassotherapia
Sandra Martinčić

Parkovi
Raul Degano

Adria Oil
Dragan Miljenović
 
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija
 
Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.
Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.
 
Zadaće Turističkog vijeća turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice,
2. predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,
3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
5. donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice,
6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice,
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
9. donosi poslovnik o svom radu,
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće:

gdin Ivo Dujmić, predsjednik
gdin Sandra Martinčić, Thallassotherapia
gdin Ksenija Bajivić, Liburnia riviera hoteli d.d.
gdin Mauricio Počekaj, predstavnik obrtnika Opatije
gdin Kruno Kapetanović, Vila Kapetanović d.o.o.
gdin Daniel Hauptfeld, Katarina Line d.o.o.
gđa Lazarela Komlen, Milenij hoteli d.d.
gdin Damir Nahmijas, Da riva d.o.o.
gdin Abi Shalabi, Eles turizam j.d.o.o.
 
Nadzorni odbor Turističke zajednice grada Opatija
 
Nadzorni odbor turističke zajednice ima najmanje tri člana, a čine ga:
1. članovi koje bira skupština turističke zajednice,
2. član kojeg delegira turističko vijeće turističke zajednice županije u nadzorni odbor turističke zajednice grada.
 
 Nadzorni odbor nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice,
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice i podružnica,
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana turističke zajednice.
 
Nadzorni odbor:
gđa Biserka Kamenar, Liburnia riviera hoteli d.d. 
gđa Nina Srdoč, Milenij hoteli d.o.o.
gđa Lorena Bašan (predsjednica), predstavnica Turističkog vijeća TZ Kvarnera