Upravljanje

Upravljanje

Turistička zajednica grada Opatija osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Opatiji na adresi Vladimira Nazora 3.
Turistički ured na čelu s direktoricom obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice grada Opatija čine: predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.
 
Obvezatni članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
 
Predsjednik Turističke zajednice grada Opatija
 
Dužnost predsjednika Turističke zajednice grada Opatija obavlja gradonačelnik Opatije gdin Fernando Kirigin.
 
Zadaće predsjednika:
1. predstavlja Zajednicu,
2. saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću.

Skupština Turističke zajednice grada Opatija
 
Skupština turističke zajednice je najviše tijelo upravljanja u turističkoj zajednici.
Skupštinu turističke zajednice čine članovi i/ili predstavnici članova turističke zajednice.

Skupština turističke zajednice:
1. donosi statut turističke zajednice
2. donosi poslovnik o radu skupštine
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
7. nadzire poslovanje turističke zajednice
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno ovim Zakonom ili drugim propisom.

Skupština turističke zajednice nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ grada Opatija:
 

ČLAN ZAJEDNICE

Ime i prezime člana  Skupštine

1

Liburnia Riviera Hoteli d.d.

  1. Klaudio Šegarić

  2. Ana Tičinović

  3. Dragan Baričić

  4. Mladen Kapović

  5. Marina Jurić

  6. Robert Herceg

  7. Gloria Luna Steiner

2

Milenij hoteli d.o.o.

      8. Ilija Turić

      9. Bojan Kamenjašević

3

Katarina Line d.o.o.

     10. Eva Kinkela

     11. Davor Kovčalija

4

Predstavnici privatnog smještaja

     12. Vladislav Vivoda

     13. Mirko Bulić

     14. Damir Kramer

5

GH Adriatic d.o.o.

     15. Grazia Kožul

     16. Radovan Lazić

6

Miramar d.o.o.

    17. Valentina Madejski

7

Villa Kapetanović d.o.o.

    18. Davor Kapetanović

8

Da Riva d.o.o.

    19. Tina Nahmijas

9

My Food d.o.o.

    20. Stjepan Dunatov

10

Auro Domus Bullion Market d.o.o.

    21. Armin Dessardo

11

Thalassotherapia Opatija

    22. Sandra Martinčić

13

Parkovi Opatija

    23. Ivan Bilobrk

    14

  Liburnia pomorska agencija d.o.o.

    24. Borna Petrović

 
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatija
 
Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine turističke zajednice.
Turističko vijeće je odgovorno skupštini turističke zajednice.
 

Turističko vijeće turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turističko vijeće:

FERNANDO KIRIGIN

Predsjednik,

Gradonačelnik Grada Opatije

1

Klaudio Šegarić

Liburnia Riviera Hoteli d.d.

2

Nevija Skalnik

Milenij hoteli d.o.o.

3

Damir Nahmijas

Da Riva d.o.o.

4

Daniel Hauptfeld

Katarina Line d.o.o.

5

Marko Mogorović

Luminor Hotel  Collection d.o.o.

6

Slavica Alpeza Staničić

privatni iznajmljivač

7

Sandra Martinčić

Thalassotherapia Opatija

8

Mauricio Počekaj

predstavnik ugostitelja