JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme Adventa na Šporeru 2018.

JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za ugostiteljstvo za vrijeme Adventa na Šporeru 2018.

Dokumenti za preuzimanje

Advent obrazac

Turistička zajednica grada Opatija
Ur.br.:1217/2018
Opatija, 18. listopada 2018.

Temeljem zaključka Turističkog vijeća TZGO od 16. listopada 2018. objavljuje se 

JAVNI POZIV ZA ZAKUP SAJAMSKIH KUĆICA ZA UGOSTITELJSTVO ZA VRIJEME "ADVENTA NA ŠPORERU 2018."

Turistička zajednica grada Opatija (u daljnjem tekstu Organizator) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih djelatnosti tijekom manifestacije „ADVENT NA ŠPORERU 2018.“

Manifestacija „ADVENT NA ŠPORERU 2018.“ održat će se na lokaciji Park Sv. Jakova 1, Opatija u razdoblju od 30. studenog 2018. do 02. siječnja 2019. godine.
Radno vrijeme na manifestaciji „ADVENT NA ŠPORERU 2018.“ je radnim danom od 12:00 do 22:00 sata, a vikendima od 10:00 do 22:00 sata uz produženo radno vrijeme za Badnjak i doček Nove godine do 02:00 sata narednog dana. Radno vrijeme može biti i duže sukladno preporuci gradonačelnika Grada Opatije o produženom radnom vremenu ugostiteljskih i trgovačkih objekata prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Zakupnik sajamske kućice mora poštivati navedeno radno vrijeme. Svako nepoštivanje radnog vremena i zatvaranje sajamske kućice u radnom vremenu, daje Organizatoru pravo na jednostrani raskid Ugovora o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa zakupnine.

Organizator daje u zakup šest (6) sajamskih drvenih kućica kao prigodno prodajno mjesto za djelatnost ugostiteljstva i to:

 • četiri (4) sajamske kućice dimenzije 1,8 m x 2,8 m – podrazumijeva nuđenje tradicionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih u Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito, ali ne i isključivo, kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice;
 • dvije (2) sajamske kućice dimenzije 2,4 m x 2,8 m - podrazumijeva nuđenje tradicionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih u Božićno-novogodišnje blagdane, a osobito, , ali ne i isključivo,  kuhano vino, razne vrste čajeva, prirodne domaće likere, fritule i druge vrste uštipaka, palačinke te druge slastice, razne vrste kobasica, hladna i topla jela, tople sendviče i ostala jednostavna jela brze prehrane.

Cijena zakupa sajamskih kućica za razdoblje od 30. studenog 2018. do 02. siječnja 2019. g. iznosi:

 • za kućicu dimenzije 1,8 m  x 2,8 m cijena je 7.500,00 kn,
 • za kućicu dimenzije 2,4 m x 2,8 m cijena je 8.750,00 kn.

U cijenu zakupa sajamske kućice uključen je PDV, vanjska dekoracija kućice te priključak električne energije, a kojeg osigurava Grad Opatija.

Neposredno ispred sajamske kućice za ugostiteljstvo zakupnik može postaviti najviše 4 visoka barska stola, najvećeg promjera 60 cm i 4 visoke barske stolice po svakom stolu. Stolovi i stolice ne smiju na sebi imati reklamne poruke. Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice. Zakupniku je zabranjeno koristiti otvorenu površinu za šankove.

Zakupniku nije dopušteno na vanjskim površinama ispred sajamske kućice postavljati vlastite uređaje i opremu bez odobrenja Organizatora.

Pravo sudjelovanja u manifestaciji “Advent na Šporeru 2018.” imaju pravne i fizičke osobe s registriranom ugostiteljskom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članku 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine”, broj 85/15).
Ponuditelj može istaknuti ponudu za samo jednu (1) sajamsku kućicu.
Ponuda treba sadržavati:
1. naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke.
2. obrazac ponude može se preuzeti na web stranici Turističke zajednice grada Opatija: www.visitOpatija.com,
3. dimenziju sajamske kućice i pripadajući iznos zakupa u kunama za sajamsku kućicu iz teksta ovog Javnog poziva,
4. detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja.
Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o zakupu sajamske kućice, pa ukoliko zakupnik bude nudio proizvod i usluge različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, Organizator može raskinuti Ugovor o zakupu sajamske kućice uz zadržavanje uplaćenog iznosa te isključiti zakupnika iz predmetne manifestacije.
Uz ponudu je potrebno priložiti:
1. za pravne osobe: rješenja o upisu u sudski registar
2. za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar (ponuda fizičke osobe obrtnika čiji obrt nije aktivan neće se razmatrati)
3. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
4. za slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnih tijela
5. Uvjerenje o plaćenim svim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna uprava, ne starije od 30 dana;
6. dokaz o uplati jamčevine u visini od 2.000,00 kn, na žiro račun zakupodavca broj HR6823400091110433665 koji se vodi kod Privredne banke d.d., uz obveznu naznaku: model «HR00» poziv na broj odobrenja «OIB zakupnika».
7. Izjavu kojom prihvaćaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za ponuditelje čija je ponuda prihvaćena iznos uplaćene jamčevine će se uračunati u zakupninu sajamske kućice. Preostali iznos zakupnine ponuditelj je dužan uplatiti najkasnije do 26. studenog 2018. godine.
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je i sadržaj ponude koja mora biti sadržajno vezana uz Božićno-novogodišnje blagdane te dosadašnje sudjelovanja na manifestaciji i to:

 • prigodni i raznovrsni meni/jelovnik (detaljan popis jela, pića, napitaka i 
  deserta i ostalih jela) koji se boduje s 1 do 10 bodova,
 • sudjelovanje na manifestaciji Advent na Šporeru 2016. i 2017. g. koje se boduje:
  • dvije godine sudjelovanja s 10 bodova,
  • jedna godina sudjelovanja s 5 bodova,
  • do sada nije bilo sudjelovanja 0 bodova.

Organizator će sa svakim odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu sajamske kućice.

U slučaju da ponuditelj ne uspije s ponudom za sajamsku kućicu za koju je podnio ponudu Organizator mu može ponuditi drugu sajamsku kućicu, ukoliko istu ima na raspolaganju, a prema navedenoj cijeni.

Organizator nije dužan davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika sajamske kućice Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.
Odabrani ponuditelji dužni su na pročelje sajamske kućice vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a i dr. pod kojim posluju, te o svom trošku prigodno ukrasiti sajamske kućice blagdanskim ukrasima tijekom trajanja manifestacije “ADVENT NA ŠPORERU 2018.”.
Djelatnici zakupnika sajamskih kućica za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božićnjaka, pregače sa prigodnim ukrasima i slično).

Nepridržavanje uvjeta i sadržaja prihvaćene ponude razlog je za jednostrani raskid ugovora od strane Organizatora.

Natjecatelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici i to HP expressom ili drugom kurirskom poštom ili osobno na adresu Organizatora.

Na omotnici treba naznačiti adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA, Ul. Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija uz naznaku «Ponuda za javni poziv ADVENT NA ŠPORERU 2018.»   
Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZG Opatija do 26. listopada 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Lista s odabranim ponuditeljima objavit će se na web stranici Turističke zajednice grada Opatija dana 30. listopada 2018.g.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave liste odabranih ponuditelja na web stranici Turističke zajednice grada Opatija, Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, te može ponuditi sklapanje ugovora o zakupu sajamske kućice slijedećem rangiranom ponuditelju.

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena ili ponuditelj odustane od iste do kraja isteka roka za predaju ponude, uplaćena jamčevina se vraća na njegov žiro račun naveden u ponudi.

U slučaju da jedna ili više sajamskih kućica, nakon provedenog javnog poziva ostane slobodna, Organizator zadržava pravo neposredne dodjele iste po pozivu ili zahtjevu uz ispunjenje gore propisanih uvjeta.
Zakupnik je dužan vratiti sajamsku kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije do 4. siječnja 2019. g. osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je zaprimio.

Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na sajamskoj kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca.
Zakupnik je dužan svakodnevno održavati čistoću sajamske kućice i okolni prostor.
Nije dozvoljeno davanje sajamske kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama.